stadgar

Senast reviderade: 2018-03-12

1. Företagsringen i Hälsingland är en ideell förening med säte i Bollnäs.

2. Föreningens huvuduppgifter är:
- utveckla samverkan mellan medlemsföretagen
- förebyggande hälsoarbete
- kompetensförsörjning
- medflyttarservice

3. Föreningens målsättning är att tillsammans arbeta för:
- en bättre arbetsmiljö och förebygga utslagning av medarbetare vid medlemsföretagens arbetsplatser.
- kontinuerligt arbeta med hälsofrämjande arbete för att undvika sjukskrivningar.
- genom samverkan skall föreningen arbeta för kompetensutveckling och lösningar i eventuella övertalighetssituationer, samt bistå med medflyttarservice för att underlätta vid rekryteringar.
- erbjuda samverkansmöjligheter mellan medlemmarna, exempelvis utbyte av erfarenheter kring HR-frågor.

4. Högsta beslutande organ är årsmötet i vilket styrelse utses och medlemsavgift, stadgar samt verksamhetsplan för kommande verksamhetsår fastställs. Vid årsmötet representeras medlemsföretagen av minst en ledamot. Varje betalande organisation har en röst. Ordinarie årsmöte skall hållas senast under april månad och utlyses med kallelse utsänd minst 14 dagar i förväg.

5. Styrelsen skall bestå av fem till nio ordinarie ledamöter som är utsedda för två år. Den bör ha en jämn könsfördelning. Ordförande och kassör utses av årsmötet och övriga funktioner fördelas internt i styrelsen. Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år och ansvarar för verksamheten och eventuella anställningar. Koordinatorn adjungeras till styrelsen.

6. Årsmötet utser en ordinarie revisor och en suppleant för ett år.

7. Styrelsen utser inom sig firmatecknare, två i föreningen äger rätt att teckna firma.

8. Medlemsavgiften är differentierad utifrån antalet anställda i Hälsingland och fastställs av årsmötet. Den betalas för kalenderåret januari – december senast den 20 januari. Vid inträde under kalenderåret betalas avgift för aktuell tid som återstår av året och senast 30 dagar efter beslut om inträde. Beslut om inträde fattas av styrelsen. Anmälan om utträde skall ske senast 31/10 året innan utträde sker.

9. Om föreningen upplöses fördelas alla tillgångar mellan medlemsföretagen, eller om årsmötet så beslutar, utbetalas stöd för ideell verksamhet som ligger i linje med föreningens målsättning.

10. Beslut om förändringar i stadgarna kan endast tas av årsmötet. Förslag på förändring skall tillkännages i kallelsen.